نمایندگان ادوار مختلف

نمایندگان ادوار مختلف طلاب و فضلای دامغانی
دوره اول – به مدت یکسال سال 1368 الی 1369 حجت الاسلام و المسلمین احمد فوادیان و در ادامه حجت الاسلام و المسلمین آقای حسن صدراللهی
دوره دوم – حجت الاسلام و المسلمین آقای حسن صدراللهی
دوره سوم – حجت الاسلام و المسلمین آقای حسن صدراللهی
دوره چهارم – حجت الاسلام و المسلمین آقای حسن صدراللهی
دوره پنجم – حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم بهشتی
دوره ششم – حجج اسلام و المسلمین آقایان لطف الله خراسانی و احمد عالیشاهی
دوره هفتم – حجج اسلام و المسلمین آقایان حسن صدراللهی و لطف الله خراسانی
دوره هشتم – حجت الاسلام و المسلمین رضا خراسانی نژاد