جلسه مدیران مدارس علمیه دامغان با شهردارجناب آقای مهندس نصرتی و جناب آقای مهندس صرفی

جلسه مدیران مدارس علمیه دامغان با شهردار جناب آقای مهندس نصرتی و جناب آقای مهندس صرفی مسئول آرامستان ،جهت بررسی مشکلات و خلاها برای طلاب جهادی در آرامستان