تالیفات طلاب و فضلای دامغانی – کتاب کلام امامیه نخستین به مثابه پارادایمی مستقل

تالیفات طلاب و فضلای دامغانی
شماره 364

کتاب کلام امامیه نخستین به مثابه پارادایمی مستقل

💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥

نویسنده: طلبه فاضل حسین نعیم آبادی
انتشارات: نشر معارف
سال نشر: ۱۴۰۰
تعداد صفحات۳٢٩

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

اعتقادات امامیه در دوران حضور امامان، باتلاش متکلمان نخستین، نه تنها صورت بندی عقل گرایانه پیداکرد،بلکه اساسا به پارادایمی مستقل و ممتاز تبدیل شد. این پارادایم در خلال یک قرن به فراخور زمان خود به توانایی بالایی در حوزه نظریه پرداری رسید. اما در برشی از تاریخ، این روش شناسی قدرتمند به افول گراید و تا حدود یک قرن بعد و شکل گیری مدرسه کلامی شیعه در بغداد مسکوت ماند. در این فراز و نشیب، کلام امامیه نخستین در بسیاری از ابعداد خود به فراموشی سپرده شد؛ به طوری که تصور غالب امروزین، سرآغاز کلام امامیه را در بغداد جستجو می کند که عمدتا توسط شیخ مفید و شاگردانش پایه گذاری شد و با گرایش های همدلانه با معتزله به عنوان ((عدلیه)) توسعه پیدا کرد.
این کتاب در جستجوی پیدا کردن مولفه های پارادایمیک کلام شیعه در دوران حضور امامان است و مطالعه آن به علاقه مندان به تاریخ تفکر اصیل امامیه در دوران حضور و تحولات تاریخی آن توصیه می شود.