جذب سرباز طلبه سازمان عقیدتی سیاسی فراجا

متقاضیان می‌توانند برای اطلاع از نحوه ثبت نام به مراکز عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان ها و شهرستان های سراسر کشور مراجعه نمایند.

روحانیونی که در این سازمان دوران خدمترا طی کنند، در اولویت استخدام کادر سازمانی می باشند.